අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

21
මාර්2019

Awarding certificates for tour operators Co-operative Trainees

Awarding certificates for tour operators Co-operative Trainees...

28
ජන2019
71 වන ජාතික නිදහස් දිනය

71 වන ජාතික නිදහස් දිනය

2019 පෙබරවාරි 4 වන දිනට යෙදී තිබෙන...

25
ජන2019
Project Nila Sewa Piyasa

Project Nila Sewa Piyasa

In the second phase of the project,...

Scroll To Top